Algemene voorwaarden Safety4yoU

Artikel 1
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan: onder opdrachtnemer wordt in deze Voorwaarden verstaan:
SAFETY4YOU BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 657.851.50 statutair gevestigd te Heerenveen;

onder Afnemer wordt in deze Voorwaarden verstaan: de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.

1.2 Afwijkingen van de Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
1.3 De Voorwaarden worden vastgesteld ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.


Identiteit van de ondernemer

Artikel 2

SAFETY4YOU BV
handelend onder de naam: Safety4yoU

Vestigings- en bezoekadres:
Uraniumweg 10
8445 PH Heerenveen

Telefoonnummer: 0513 43 54 53
E-mail: info@safety4you.eu

KVK- nummer: 657.85.150
BTW-nummer: NL8562.58.672B01

Toepasselijkheid

Artikel 3

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van SAFETY4YOU BV.

3.2 Afwijkingen van deze voorwarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.

3.3 Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


De overeenkomst

Artikel 4

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Voorwaarden.

4.2 Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Afnemer is overeengekomen.

4.3 Indien de Afnemer het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt SAFETY4YOU BV de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SAFETY4YOU BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt SAFETY4YOU BV voor een veilige web-omgeving.Aanbod

Artikel 5

5.1 Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder Voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2 Het aanbod van SAFETY4YOU BV wordt toegelicht door middel van de voornaamste kenmerken van het product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd. Als SAFETY4YOU BV gebruik maakt van afbeeldingen, geven deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SAFETY4YOU BV niet.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door SAFETY4YOU BV afgegeven prijzen:

- exclusief BTW en overige belastingen;

- exclusief administratie-, verzend-, leverings-, vloeistof- en eventuele andere kosten;

- bij een duurovereenkomst, de totale prijs per factureringsperiode.

5.4 SAFETY4YOU BV vermeldt uitdrukkelijk de volgende aspecten:

- de wijze van betaling;

- de wijze van levering;

- leveringstermijnen;

- beleid ten opzichte van klachtenbehandeling;

- het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht;

- de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;

- het bestaan van relevante gedragscodes.Prijzen

Artikel 6 

6.1 De prijzen zijn in Euro’s en altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 De prijzen zijn exclusief overige kosten die afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

6.3 SAFETY4YOU BV is gerechtigd in geval van stijging van één of meer kostprijsbepalende elementen de overeengekomen prijzen te wijzigen.

6.4 Alle prijzen in de webshop zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele drukfouten of wijzigingen.

6.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad toereikend is.

6.6 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves die door SAFETY4YOU BV kenbaar zijn gemaakt zijn vrijblijvend. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren en modellen gelden slechts ter aanduiding.

6.7 Indien SAFETY4YOU BV met de Afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is SAFETY4YOU BV niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Afnemer, tot verhoging van de prijs over te gaan indien SAFETY4YOU BV kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.Betaling

Artikel 7

7.1 SAFETY4YOU BV biedt de volgende betaalmogelijkheden: iDEAL, Creditcard (Mastercard en Visa), Mistercash/Bancontact, Paypal, contant (alleen in de showroom).

7.2 Alle goederen worden alleen na 100% vooruitbetaling uitgeleverd.

7.3 Bij bestelling van apparatuur en meubilair dient er altijd voor dat de goederen worden gereserveerd een aanbetaling van 20% van het totale bedrag excl. BTW (minimale aanbetaling bedraagt €250,-) te worden voldaan. Restbedrag dient minimaal 2 werkdagen voor de levering via de bank overgemaakt te zijn. Aanbetalingen worden bij annulering of afwijzing van de levering onder geen enkele voorwaarde gecrediteerd.

7.4 De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan SAFETY4YOU BV te melden.Levering

Artikel 8

8.1 SAFETY4YOU BV zet de uitlevering van de bestelde producten pas in werking na ontvangst van het volledige orderbedrag. SAFETY4YOU BV levert alleen op 100% vooruitbetaling.

8.2 Bestellingen vanaf €70,- exclusief BTW worden binnen Nederland en België franco bij de afnemer geleverd*. Voor de bestellingen onder €70,- exclusief BTW wordt €4,95 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht (BTW over deze bijkomende kosten is verplicht).

*Let op: Vloeistoffen zijn uitgezonderd van bovenstaande, hierop geldt een toeslag van €4,95.

* Let op: Alle behandelstoelen, overige meubilair/inrichting en kostbare apparatuur zijn eveneens uitgezonderd van bovenstaande, hierop geldt een minimale verzendtoeslag van €85,-

8.3 Wanneer een bestelling in het buitenland moet worden afgeleverd wordt er €14,95 euro (Duitsland) aan verzendkosten berekend. Voor overige landen worden de verzendtarieven nader bepaald.

8.4 (Web)bestellingen worden na ontvangst van betaling binnen 2 werkdagen uitgeleverd. Wanneer bepaalde producten niet voorradig zijn of wanneer er om wat voor reden dan ook niet tijdig kan worden uitgeleverd, neemt de orderafdeling van SAFETY4YOU BV contact met de Afnemer op.

8.5 Als afleveradres geldt het adres dat de Afnemer aan SAFETY4YOU BV kenbaar heeft gemaakt. Wanneer het adres foutief is ingevoerd en het pakket nogmaals moet worden aangeboden zijn de kosten voor rekening van de Afnemer.

8.6 SAFETY4YOU BV is gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren. In dat geval is SAFETY4YOU BV bevoegd afzonderlijk rekeningen te verzenden.

8.7 De Afnemer is verplicht tot afname van de gekochte goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Afnemer worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslag en annuleringskosten voor rekening en risico van de Afnemer.

8.8 SAFETY4YOU BV kan niet 100% garanderen dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering dient SAFETY4YOU BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijk termijn van ten minste vier weken wordt gegeven om alsnog de uitlevering na te komen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

8.9 Nadat de uitlevering van de producten is volbracht, gaat het product-risico over van de opdrachtnemer naar de Afnemer.

8.10 De bestellingen worden alleen uitgeleverd mits de afnemer geen openstaande facturen heeft.

8.11 SAFETY4YOU BV is te alle tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, zijn de eventuele extra kosten voor rekening van de Afnemer.

8.12   Alle behandelstoelen, overige meubilair/inrichting en kostbare apparatuur worden geleverd tot de eerste drempel op de begane grond. De Afnemer zorgt zelf dat de goederen op de gewenste plaats worden neergezet en geinstalleerd.

8.13  Leveringen naar een andere verdieping van een woning of pand worden uitsluitend gedaan op schriftelijk verzoek tegen een meerprijs en moeten ten alle tijden door SAFETY4YOU BV schriftelijk bevestigd worden. Mondelinge afspraken worden door SAFETY4YOU BV niet geaccepteerd.Annulering en Reclamatie

Artikel 9

9.1   Onder annulering wordt in het kader van de algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. In het geval dat de Afnemer de gegeven (hetzij schriftelijk, mondeling, telefonisch of per mail) opdracht opzegt c.q. annuleert, is hij aan SAFETY4YOU BV een vergoeding van 30% van de totale aankoopsom (netto) verschuldigd. De door de Afnemer reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

9.2   Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer het recht op de annulering  gedurende 5 dagen na sluiting van de overeenkomst.

9.3   Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn annuleringsrecht en de goederen onderweg / of geleverd zijn, komen de volledige kosten van heen en terugzending voor zijn rekening. De Afnemer is aan SAFETY4YOU BV een vergoeding van 40% van de totale aankoopsom (netto) verschuldigd.

9.4   De Afnemer moet de zaken binnen een termijn van 5 werkdagen na levering keuren of doen keuren. Na 5 werkdagen worden reclamaties niet geaccepteerd.

9.5   Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot direct na de aankomst van de zaken op hun bestemming.

9.6   De Afnemer verliest in alle gevallen het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij hiervan niet uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de zaken met inachtneming van artikel 9.5 ter beschikking zijn gesteld aan de Afnemer, dan wel 5 dagen na constatering van een verborgen gebrek, schriftelijk mededeling doet aan SAFETY4YOU BV onder opgave van de aard van de tekortkoming.

9.7   SAFETY4YOU BV is te allen tijde bevoegd zelf een onderzoek in te stellen.Retourneren

Artikel 10

10.1 Omruilingen of/en retourzendingen vanwege een verkeerde bestelling worden in overleg behandeld. Als u een defect product heeft ontvangen, of als u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een schriftelijk retourverzoek (per e-mail) in te dienen. Na goedkeuring ontvangt u van ons een instructie over de wijze van retournering. Er moet bij retourzendingen worden voldaan aan de volgende eisen:

- er moet uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een schriftelijk retourverzoek worden ingediend (per e-mail);

- de retourartikelen dienen goed verpakt, ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd, onbeschreven en in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze.

Voor omruilingen/retourneringen van werkkleding verwijzen we u naar artikel 10.6

10.2 De bestelling dient binnen 5 werkdagen na onze schriftelijke goedkeuring in de oorspronkelijke verpakking en in originele staat worden toegezonden. Alleen teruggestuurde producten voorzien van een volledig ingevuld retourformulier worden in behandeling genomen. SAFETY4YOU BV geeft geen geld retour, de afnemer ontvangt een tegoed.

10.3 Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar SAFETY4YOU BV, zijn voor risico van de Afnemer. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseert SAFETY4YOU BV de retourzending aangetekend te versturen. Ongefrankeerde retour zendingen worden geweigerd. Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient de Afnemer ervoor te zorgen dat het pakket voldoende is gefrankeerd om porto kosten te voorkomen. Deze extra kosten zullen worden doorberekend.

10.4 SAFETY4YOU BV behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag als tegoed beschikbaar te stellen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

10.5 Aankopen die op de vakbeurzen zijn gedaan en aanbiedingsproducten, kunnen niet worden geretourneerd of omgeruild.

10.6 In verband met hygiëne kan kleding alleen onder de volgende voorwaarden worden omgeruild/geretourneerd:

- Als u binnen 3 werkdagen onze klantenservice heeft geïnformeerd. Dit kan via klantenservice@safety4you.eu
- Als het omruilen/retourneren plaats vindt binnen 5 werkdagen na ontvangst
- Als er een kopie van de factuur/bestelling is bijgevoegd bij de retourzending
- Als de kleding in originele staat is, verpakt in originele verpakking, ongedragen, met aangehecht prijskaartje
- Als uw adresgegevens en reden van retour zijn toegevoegd aan de retourzending

Voldoet de kleding niet aan de verwachtingen, dan kunt u de kleding retourneren. Het aankoopbedrag verwerken wij in een tegoed welke u kunt gebruiken voor u volgende aankoop.
Eventuele retour- en verzendkosten zijn voor de koper.

10.7 De online trainingen of andere digitale producten kunnen niet worden geretourneerd na aanschaf en zullen niet gerestitueerd worden.Service en Garantie

Artikel 11

11.1 Alle producten, met uitzondering van de producten die gemeld zijn in artikel 11.2, van SAFETY4YOU BV hebben een garantietermijn van 3 maanden. Indien het product op onverklaarbare wijze niet naar behoren functioneert, kan de Afnemer schriftelijk contact opnemen. Wanneer het niet functioneren van het product volgens SAFETY4YOU BV binnen de garantie valt ontvangt de Afnemer een e-mail met de hierna te volgen stappen. Over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alleen teruggestuurde producten voorzien van een volledig ingevuld retourformulier wordt door SAFETY4YOU BV in behandeling genomen. Mocht bij ontvangst van het teruggestuurde product blijken dat het niet functioneren om wat voor reden dan ook niet binnen de garantie valt, dan worden de retour en reparatie/vervangingskosten geheel voor rekening van de Afnemer doorberekend.

11.2 Voor de volgende producten geldt een fabrieksgarantie van 12 maanden:

- Multifunctionele apparaten

- De motoren van alle behandelstoelen

- Uitgebreide huidverbeteringsapparatuur

11.3 De garantie geldt niet bij onderstaande gevallen/mankementen:  

- schade ten gevolge van verkeerd en/of onkundig gebruik;

- beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.;

- kapotte zekeringen; 

- kabelbreuk;

- schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen

- losgeraakte stekkers en verbindingen ;

- reparaties (aan onderdelen) die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubberen ringen, diamanten kopjes, dichtingen etc.; 

- losse onderdelen zoals elektroden, borstels, flesjes, dekens of overige onderdelen van de afslankapparatuur etc.;

- externe oorzaken(brand, overstroming etc.).

11.4 Bij een storing aan het apparaat volgt eerst een kosteloze diagnose door de technische dienst van SAFETY4YOU BV. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de garantie valt. Deze diagnose is bindend en wordt door de technische dienst in overleg met de fabrikant gesteld.

11.5 Indien blijkt dat de storing onder de garantieperiode valt volgt er een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de garantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de Afnemer. Indien gewenst kunnen wij de Afnemer in geval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De Afnemer dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de Afnemer geen gebruik wenst te maken van een reparatie komen de kosten voor retourzending of retourtransport van het ongerepareerde product volledig voor rekening van de Afnemer.

11.6 Indien bij ontvangst van het teruggestuurde product blijkt dat het niet functioneren om wat voor reden dan ook niet binnen de garantieperiode valt, dan komen de retour en reparatie/vervangingskosten geheel voor rekening van de afnemer.

11.7 Bij reparaties buiten het garantietermijn worden de volgende kosten berekend: 

- uurloon monteur;

- transport- verzend- of/en voorrijkosten;

- gebruikte onderdelen.

11.8 Indien een reparatie onder de garantieperiode valt, wordt er op verzoek een reserve apparaat door SAFETY4YOU BV geplaatst.

11.9 Tevens biedt SAFETY4YOU BV de mogelijkheid om bij reparatie van een apparaat buiten de garantieperiode een leenmodel te huren. De verzend- ophaal- en eventuele leenkosten zullen worden doorberekend naar de Afnemer.

11.10 Indien de reparatie niet onder de garantieperiode valt, en onze technische dienst bij de Afnemer langs moet komen worden er altijd rijkosten doorberekend.

11.11 SAFETY4YOU BV is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft. Risico en Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12

12.1 De producten reizen voor risico van SAFETY4YOU BV. De Afnemer draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Afnemer worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van SAFETY4YOU BV, voor rekening van de Afnemer.

12.2 Geleverde goederen die worden betaald in termijnen, blijven volledige eigendom van SAFETY4YOU BV tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door SAFETY4YOU BV geleverde goederen.

12.3 Het is de Afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SAFETY4YOU BV de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen; evenmin is het niet toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de SAFETY4YOU BV.

12.4 Indien er twijfel ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van de Afnemer, is SAFETY4YOU BV bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Afnemer is aansprakelijk voor de schade van SAFETY4YOU BV die is ontstaan na deze vertraagde aflevering.

12.5 Blijft de Afnemer in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is SAFETY4YOU BV gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De Afnemer is verplicht hiertoe aan SAFETY4YOU BV alle medewerking te verlenen.Intellectueel eigendom

Artikel 13

13.1 SAFETY4YOU BV behoudt alle rechten en bevoegdheden inzake offertes, productomschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, folders, presentaties, flyers, videomateriaal en afbeeldingen. Dit betekend dat deze zaken niet zonder schriftelijke toestemming mogen worden herbruikt, gekopieerd, verspreid of nagemaakt.

13.2 De Afnemer is slecht bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen die in het handelsverkeer door SAFETY4YOU BV worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

13.3 Wanneer de Afnemer artikel 13.1 en 13.2 overtreedt, heeft SAFETY4YOU BV recht om juridische stappen te ondernemen.Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.

Artikel 14

14.1 Indien SAFETY4YOU BV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en/of omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan SAFETY4YOU BV kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat SAFETY4YOU BV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

14.2 Van overmacht aan de zijde van SAFETY4YOU BV is sprake, indien SAFETY4YOU BV na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van SAFETY4YOU BV als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van SAFETY4YOU BV ontstaan. 

14.3 Indien SAFETY4YOU BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen.

14.4 Ingeval van tijdelijke overmacht zal de Afnemer zich verstaan met SAFETY4YOU BV over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmacht situatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm. 

14.5 Indien de partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmacht situatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten. 

14.6 Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst ontbonden worden. In deze situatie zullen beide partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding. 

14.7 SAFETY4YOU BV is niet aansprakelijk voor kosten, schade en gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product)aansprakelijkheid.

14.8 SAFETY4YOU BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van de schade geen sprake was van opzet of grove schuld van deze partijen.

14.9 SAFETY4YOU BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat SAFETY4YOU BV is uitgegaan van de door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.10 SAFETY4YOU BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door de Afnemer op advies van SAFETY4YOU BV ingeschakelde derden, zoals onder andere, doch niet uitsluitend, een andere dan door SAFETY4YOU BV aangewezen vervoerder.

14.11 SAFETY4YOU BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van het product, of gebruik in strijd met de bijgeleverde gebruiksvoorschriften.

 

14.12 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online training van de Opdrachtnemer, tenzij aan de Opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten en bewezen.

 

 

14.13 De Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting en kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online training. Eventuele voorbeelden over resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden de Opdrachtnemer op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van de Opdrachtnemer zullen zo goed mogelijk een realistisch beeld geven over de inhoud van de online training.

 

 

14.14 Een online training van de Opdrachtnemer is geen vakopleiding, maar training in persoonlijke vakvaardigheden. Deelname aan een online training geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training.

 Geschillen

Artikel 15

15.1 Alle geschillen die naar aanleiding van een door SAFETY4YOU BV te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

15.2 SAFETY4YOU BV is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-recht te betrekken.

15.3 Op alle door SAFETY4YOU BV te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. 

15.4 Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. 

15.5 De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Afbeeldingen

Artikel 16

16.1 De afbeeldingen op de foto’s op de website kunnen afwijken qua kleur of afmetingen. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele kleur- en andere afwijkingen tussen de foto en het werkelijke product.

16.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of videopnames, gemaakt tijdens een opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de deelnemers of model vooraf expliciet kenbaar hebben gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.

16.3 Opdrachtgever geeft automatisch toestemming om beeldmateriaal van gerelateerde producten aan hem/haar bruikbaar te stellen voor de Opdrachtnemer. Deze beelden mogen gebruikt worden op social media en reclame uitingen en andere marketingdoeleinden.

16.4 De afbeeldingen en het videomateriaal van de Opdrachtnemer mogen uitsluitend gebruikt worden door de Opdrachtgever zoals in de koopovereenkomst gemeld is en uitsluitend voor de uitoefening van beroep.Privacy

Artikel 17

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Opdrachtgever zoals weergegeven in de privacyverklaring op de website www.safety4you.eu

Aanvullende bepalingen:


SAFETY4YOU BV levert uitsluitend aan bedrijven. Bij verkoop via de vakbeurzen, showroom en webwinkel zien wij een ieder die een aankoop doet als een bedrijf , onze prijzen zijn hierop gebaseerd, ongeacht het feit dat hij of zij leerling is. Aan particulieren wordt niet geleverd. Indien u akkoord gaat met de leveringsvoorwaarden, wordt u als bedrijf beschouwd.