Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Onder opdrachtnemer Beauty Millenium wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: divisie van Beauty Millenium, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 657.85.150, BTW nr. NL856258672B01, statutair gevestigd te Heerenveen, Uraniumweg 10, 8445PH.
1.2 Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de opdrachtgever, koper, consument, aanbesteder of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
Door een bestelling te plaatsen op www.beautymillenium.nl verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en op elke reservatie/bestelling die de afnemer plaatst op de website. De afnemer aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 3: Offertes
Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Beauty Millenium zijn vrijblijvend. Alle afbeeldingen, modellen en monsters gelden slechts ter aanduiding.

 

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief de bezorgkosten.
4.2 Al onze prijzen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele fouten.
4.3 De bezorgkosten bedragen €2,99.
4.4 De prijzen kunnen op ieder moment veranderd worden zonder voorafgaande mededeling.
4.5 Onze aanbiedingen zijn enkel geldig voor particulieren.
4.6 De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of
artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
4.7 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 5: Online Aankopen
5.1 De afnemer heeft de mogelijkheid om artikelen uit het Beauty Millenium assortiment online aan te kopen.
5.2 De aankoop komt pas tot stand na de ontvangst van de volledige betaling op de website van Beauty Millenium.
5.3 De artikelen worden thuis bij de afnemer afgeleverd of bij elk door de afnemer aangegeven (werk)adres.
5.4 De afnemer betaalt via de betalingsmethoden die ter beschikking zijn gesteld door Beauty Millenium.
5.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van zijn of haar gegevens. Beauty Millenium zal niet verantwoordelijk zijn als de bestelling hierdoor niet geleverd kan worden of verloren gaat.

 

Artikel 6: Levering
6.1 Na de afronding van de bestelling (en betaling) zal er een bevestiging van bestelling worden opgemaakt en via e-mail naar de afnemer worden verstuurd.
6.2a Bij leveringen van minder dan €65, - inc. BTW en exc. de verzendkosten wordt altijd €2,99 inc. BTW binnen Nederland in rekening gebracht voor vracht / administratie / milieu etc.
6.2b Bij leveringen van minder dan €70, - inc. BTW en exc. de verzendkosten wordt altijd €3,99 inc. BTW binnen België in rekening gebracht voor vracht / administratie / milieu etc.
6.3 Verzendkosten naar het buitenland worden altijd in rekening gebracht.
6.4 De leveringen uit voorraad worden binnen 48 uur na de ontvangst van de bestelling uitgeleverd. Indien er blijkt dat de te leveren artikelen niet in voorraad aanwezig zijn, doet Beauty Millenium hiervan desgevraagd zo spoedig mogelijk mededeling aan de afnemer.
6.5 Beauty Millenium is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft Beauty Millenium het recht elk deel zelfstandig te factureren. De afnemer is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de afnemer worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de afnemer.
6.6 Beauty Millenium garandeert niet dat de artikelen op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering dient Beauty Millenium schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van ten minste vier weken wordt gegeven om de opdracht alsnog na te komen.
6.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Beauty Millenium tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Beauty Millenium bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7: Retour & Klachtprocedure
7.1 De afnemer heeft recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze dagen gaan in vanaf het moment dat de afnemer het artikel(en) ontvangt. Artikelen die gebruikt, geopend, vernield of niet in nieuwe staat verkeren worden niet retour genomen. Vermeld retours altijd per e-mail:  info@beautymillenium.nl.
7.2 Afnemers kunnen klachten over de door Beauty Millenium geleverde artikelen per e-mail aan Beauty Millenium melden. Wel dient de afnemer dit binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde artikel(en) te doen. Wij zullen binnen 72 uur op een klacht reageren.
7.3 Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen. Ongefrankeerde retour zendingen en zendingen naar de postbus worden geweigerd! De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de afnemer.
7.4 We wijzen alle aansprakelijkheid af als u onze producten niet beschermd tegen licht, zon, koude, regen en/of wisselende temperaturen.

 

Artikel 8: Eigendom
8.1 De geleverde zendingen blijven volledig in eigendom van Beauty Millenium tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud geldt voor alle door Beauty Millenium geleverde goederen.
8.2 Blijkt de afnemer in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is Beauty Millenium gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijk tussenkomst terug te halen. De afnemer is verplicht aan Beauty Millenium alle medewerking te verlenen.
8.3 Het is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beauty Millenium de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden over te dragen, dan wel te doen overdragen; evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

 

Artikel 9: Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid
9.1 Van overmacht aan de zijde van Beauty Millenium is sprake, indien Beauty Millenium na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Beauty Millenium als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Beauty Millenium ontstaan.
9.2 Ingeval van tijdelijke overmacht zal de afnemer zich verstaan met Beauty Millenium over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmachtssituatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm.

Indien de partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmachtssituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

9.3 Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In deze situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding.
9.4 Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
9.5 Beauty Millenium is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product) aansprakelijkheid.

 

Artikel 10: Privacy
De door de afnemer aan Beauty Millenium verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met afnemer gesloten overeenkomst worden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 11: Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Beauty Millenium of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Beauty Millenium. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Beauty Millenium.